Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposób przetwarzania danych osobowych użytkowników naszego serwisu https://katowiceoaza.pl/.


1. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przetwarzane w celu utrzymania prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Dane te są używane przez Administratora także do celów analitycznych. O tym, w jaki sposób i w jakim celu
Dane osobowe są przetwarzane:

 1. w celu świadczenia usług związanych z użytkowaniem przez Ciebie Serwisu – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
 2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
 3. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

2. Portale społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora, promowaniu działań oraz utrzymaniu społeczności.

3. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 2. Zgłoszenie sprzeciwu nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed jego zgłoszeniem.
 3. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.


4. Uprawnienia użytkownika

 1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie zgłaszającej takie żądanie informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
  2. prawo do sprostowania danych – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
  3. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz zaprzestaje ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji (tj. czasu przechowywania danych), lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
  5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, nie ma przy tym konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
  6. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
  7. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć drogą e-mailową na adres administratora serwisu: tomasz.szoltysek@katowice.oaza.pl.

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

 • z jakiego uprawnienia wymienionego w pkt. 6.1. chce skorzystać osoba składająca wniosek;
 • jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie;
 • jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele analityczne).

Jeżeli złożone żądanie będzie sformułowane w taki sposób, że nie będzie możliwe ustalenie jego treści lub z innych powodów nie będzie możliwe jego spełnienie, Administrator zwróci się do wnioskodawcy z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji.
Odpowiedź na wniosek zostanie udzielona w ciągu 1 miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek.

5. Ujawnianie danych osobowych – odbiorcy danych

W celu realizacji działań statutowych Administrator korzysta z podmiotów zewnętrznych, którym, w razie potrzeby, ujawnia dane osobowe Użytkowników. Podmiotami tymi są np. Facebook, Instagram.  
Administrator nie przekazuje danych osobowych poza EOG.

6. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane zadania. Administrator dba o to, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

7. Dane kontaktowe

Z Administratorem możesz skontaktować się poprzez adres e-mail: tomasz.szoltysek@katowice.oaza.pl.


8. Zmiany i uaktualnienia niniejszej Polityki Prywatności

Niniejszą Polityka Prywatności może być aktualizowana. Wówczas zmieniana jest data wejścia w życie, która znajduje się poniżej. Wszelkie wcześniejsze wersje Polityki Prywatności będą dostępne na żądanie.

Nie znaleziono wydarzeń.