Nowenna do Miłosierdzia Bożego

miejmilosierdzie_baner.jpg

Modląc się możesz ujrzeć zwycięstwo Dobra nad Złem…

Diakonia Miłosierdzia zaprasza do modlitwy Nowenną do Miłosierdzia Bożego, która rozpoczyna się w Wielki Piątek. Na każdy dzień przygotowano krótkie wprowadzenia do modlitwy, które będą publikowane w kolejnych dniach.

Dołączmy się do modlitwy w intencjach, które polecił sam Pan Jezus.

Dzień Dziewiąty – Sobota przed Świętem Miłosiedzia Bożego

Intencja: Dusze oziębłe

Dziś sprowadź mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej obrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od duszy oziębłej. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. - Dla nich jest ostateczna deska ratunku uciec się do miłosierdzia Mojego.

Jezu najlitościwszy, któryś jest litością samą, wprowadzam do mieszkania 
najlitościwszego serca Twego dusze oziębłe, niechaj w tym ogniu czystej miłości 
Twojej rozgrzeją się te zlodowaciałe dusze, które podobne są do trupów i takim Cię 
wstrętem napawają. O Jezu najlitościwszy, użyj wszechmocy miłosierdzia swego 
i pociągnij je w sam żar miłości swojej, i obdarz je miłością świętą, bo Ty wszystko możesz.

Ogień i lód razem nie może być złączony,
Bo albo ogień zgaśnie, albo lód będzie roztopiony.
Lecz miłosierdzie Twe, o Boże,
Jeszcze większe nędze wspomóc może.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze oziębłe, a które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Ojcze miłosierdzia, błagam Cię przez gorzkość męki 
Syna Twego i przez trzygodzinne konanie Jego na krzyżu, pozwól, aby i one wysławiały przepaść miłosierdzia Twego... 

Dzienniczek 1228-1229
 
Dzień Ósmy – Piątek Wielkanocny
Intencja: Dusze czyśćcowe

Dziś sprowadź mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści 
miłosierdzia mojego, niechaj strumienie krwi mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie
te dusze są bardzo przeze mnie umiłowane, odpłacają się mojej sprawiedliwości; 
w twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca mojego Kościoła wszystkie 
odpusty i ofiaruj za nie... O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała 
za nie jałmużnę ducha i  spłacała ich długi mojej sprawiedliwości.

Jezu najmiłosierniejszy, któryś sam powiedział, że miłosierdzia chcesz, otóż wprowadzam do mieszkania Twego najlitościwszego  Serca dusze czyśćcowe - dusze, które Ci są bardzo miłe, a które jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości - niech strumienie krwi i wody, które wyszły z Serca Twego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, 
aby się i tam stawiła moc miłosierdzia Twego.
Ze strasznych upałów ognia czyśćcowego
Wznosi się jęk do miłosierdzia Twego.
I doznają pocieszenia, ulgi i ochłody
W strumieniu wylanym krwi i wody.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące, a które
są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Błagam Cię przez bolesną mękę Jezusa, 
Syna Twego, i przez całą gorycz, jaką była zalana Jego przenajświętsza dusza, okaż 
miłosierdzie swoje duszom, które są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim; nie patrz 
na nie inaczej, jak tylko przez rany Jezusa, Syna Twego najmilszego, bo my wierzymy, że dobroci Twojej i litości liczby nie masz. 

Dzienniczek 1226-1227
Dzień Siódmy – Czwartek Wielkanocny
Intencja: Dusze szczególnie czczące i wysławiające Miłosierdzie Boże

Dziś sprowadź mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Moje, 
i zanurz je w miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały nad moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. One są żywym odbiciem Mojego litościwego Serca. Dusze 
jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym, żadna nie dostanie się do ognia piekielnego, każdej szczególnie bronić będę w jej śmierci godzinie.

Jezu najmiłosierniejszy, którego Serce jest miłością samą, przyjmij do mieszkania 
najlitościwszego Serca swego dusze, które  szczególnie czczą i wysławiają wielkość 
miłosierdzia Twego. Dusze te są mocarne siłą Boga samego; wśród wszelkich udręczeń 
i przeciwności idą naprzód ufne w miłosierdzie Twoje, dusze te są zjednoczone 
z Jezusem i dźwigają ludzkość całą na barkach swoich. Te dusze nie będą sądzone 
surowo, ale miłosierdzie Twoje ogarnie je w chwili zgonu.
Dusza, która wysławia dobroć swego Pana,
Jest przez Niego szczególnie umiłowana.
Jest zawsze bliską zdroju żywego
I czerpie łaski z miłosierdzia Bożego.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze, które wysławiają i czczą 
największy przymiot Twój, to jest niezgłębione miłosierdzie Twoje - które są 
zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Dusze te są żywą Ewangelią, ręce ich pełne uczynków miłosierdzia, a dusza ich przepełniona weselem śpiewa pieśń miłosierdzia 
Najwyższemu. Błagam Cię, Boże, okaż im miłosierdzie swoje według nadziei i ufności,
jaką w Tobie położyli, niech się spełni na nich obietnica Jezusa, który im powiedział, że: Dusze, które czcić będą to niezgłębione miłosierdzie moje - ja sam bronić je
będę w życiu, a szczególnie w śmierci godzinie, jako swej chwały. 

Dzienniczek 1224-1225
Dzień Szósty – Środa Wielkanocna
Intencja: Dusze ciche i pokorne i dusze małych dzieci

Dziś sprowadź mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci, i zanurz je w 
miłosierdziu moim. Dusze te są najwięcej podobne do serca mojego, one krzepiły 
mnie w gorzkiej konania męce; widziałem je jako ziemskich aniołów, które będą czuwać u moich ołtarzy, na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę moją jest zdolna 
przyjąć tylko dusza pokorna, dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem.

Jezu najmiłosierniejszy, któryś sam powiedział: uczcie się ode mnie, żem cichy 
i pokornego serca - przyjm do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze ciche 
i pokorne, i dusze małych dzieci. Dusze te wprowadzają w zachwyt niebo całe i są 
szczególnym upodobaniem Ojca niebieskiego, są bukietem przed tronem Bożym, którego 
zapachem sam Bóg się napawa. Dusze te mają stałe mieszkanie w najlitościwszym Sercu
Jezusa i nieustannie wyśpiewują hymn miłości i miłosierdzia na wieki.
Prawdziwie dusza pokorna i cicha
Już tu na ziemi rajem oddycha,
A wonią pokornego jej serca
Zachwyca się sam Stwórca.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia, na dusze ciche, pokorne i dusze 
małych dzieci, które są zamknięte w mieszkaniu najlitościwszego Serca Jezusa. Dusze
te są najwięcej upodobnione do Syna Twego, woń tych dusz wznosi się z ziemi i 
dosięga tronu Twego. Ojcze miłosierdzia i wszelkiej dobroci, błagam Cię przez miłość i upodobanie, jakie masz w tych duszach, błogosław światu całemu, aby wszystkie 
dusze razem wyśpiewywały cześć miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen. 

Dzienniczek 1220-1223

 

Dzień Piąty – Wtorek Wielkanocny
Intencja: Dusze heretyków i odszczepieńców

Dziś sprowadź mi dusze heretyków i odszczepieńców, i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego; w gorzkiej męce rozdzierali mi ciało i serce, to jest Kościół mój. Kiedy 
wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym sposobem ulżą mi męki.

Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą, Ty nie odmawiasz światła proszącym Ciebie, przyjm do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze heretyków 
i dusze odszczepieńców, i pociągnij ich swym światłem do jedności z Kościołem, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego, ale spraw, aby i oni 
uwielbili hojność miłosierdzia Twego.
I dla tych co podarli szatę Twej jedności,
Płynie z serca Twego zdrój litości.
Wszechmoc miłosierdzia Twego, o Boże,
I te dusze z błędu wyprowadzić może.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze heretyków i odszczepieńców, 
którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich , trwając uporczywie w swych 
błędach. Nie patrz na ich błędy, ale na miłość Syna swego i na gorzką mękę Jego, 
którą podjął dla nich, gdyż i oni są zamknięci w najlitościwszym Sercu Jezusa. 
Spraw, niech i oni wysławiają wielkie miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.  

Dzienniczek 1218-1219

 

Dzień Czwarty – Poniedziałek Wielkanocny
Intencja: Dusze pogan i nie znających jeszcze Jezusa
Dziś sprowadź mi dusze pogan i tych którzy mnie jeszcze nie znają, i o nich myślałem w gorzkiej swej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce Moje. Zanurz ich w 
morzu miłosierdzia Mojego.

Jezu najlitościwszy, który jesteś światłością świata całego, przyjmij do mieszkania
najlitościwszego Serca swego dusze pogan, które Cię nie znają; niechaj promienie 
Twej łaski oświecają ich, aby oni wraz z nami wysławiali dziwy miłosierdzia Twego, 
i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego.

Niech światło Twej miłości,
Oświeci dusz ciemności,
Spraw, aby Cię dusze poznały,
I razem z nami miłosierdzie Twe wysławiały.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze pogan i tych, co Cię jeszcze
nie znają, a które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Pociągnij ich do 
światła Ewangelii. Dusze te nie wiedzą, jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować;
spraw, aby i one wysławiały hojność miłosierdzia Twego na wieki wieczne. Amen.

Dzienniczek 1216-1217
Dzień Trzeci – Wielka Niedziela
Intencja: Dusze pobożne i wierne

Dziś sprowadź mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i zanurz je w morzu miłosierdzia
Mojego; dusze te pocieszyły mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociech wśród 
goryczy morza.

Jezu najmiłosierniejszy, który wszystkim udzielasz łask swych nadobficie ze skarbca
swego, przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego Serca swego i nie wypuszczaj nas
z niego na wieki. Błagamy Cię o to przez niepojętą miłość Twoją, jaką pała Twe Serce ku Ojcu niebieskiemu.

Są niezbadane miłosierdzia dziwy,
Nie zgłębi ich ni grzesznik, ni sprawiedliwy,
Na wszystkich patrzysz okiem litości,
I wszystkich pociągasz do swej miłości.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze wierne jak na dziedzictwo 
Syna swego i dla Jego bolesnej męki, udziel im swego błogosławieństwa i otaczaj ich
swą nieustanną opieką, aby nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej, ale aby z
całą rzeszą aniołów i świętych wysławiały niezmierzone miłosierdzie Twoje na wieki 
wieczne. Amen. 
Dzienniczek 1214-1215
Dzień Drugi – Wielka Sobota
Intencja: Dusze kapłańskie i zakonne
Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i zakonne, i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały Mi moc przetrwania gorzkiej męki; przez nie, jak przez kanały, spływa na ludzkość miłosierdzie Moje.

Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko co dobre pochodzi, pomnóż w nas łaskę, abyśmy spełniali godne uczynki miłosierdzia, by ci, co na nas patrzą, chwalili Ojca miłosierdzia, który jest w niebie.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na grono wybranych w winnicy swojej, na dusze kapłańskie i zakonne, i obdarz ich mocą błogosławieństwa swego, a dla uczuć Serca Syna swego, w którym te dusze są zamknięte, udziel im mocy i światła swego, aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, by wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.

Dzienniczek 1212-1213
Dzień Pierwszy – Wielki Piątek
Intencja: Dusze grzesznuków i cała ludzkość

Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników, i zanurzaj ich w morzu miłosierdzia Mojego, a tym pocieszysz Mnie w gorzkim smutku, w jakim pogrąża Mnie utrata dusz. 

Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją, i przyjmij nas wszystkich do mieszkania najlitościwszego Serca swego, i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię przez miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą, a szczególnie na biednych grzeszników. Ludzkość ta jest zamknięta w najlitościwszym Sercu Jezusa i dla Jego bolesnej męki okaż nam miłosierdzie swoje, abyśmy wszechmoc miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieków. Amen. 

Dzienniczek 1210-1211
ZAPROSZENIE

Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do serca mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia mojego. A ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i w przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca mojego przez gorzką mękę moją o łaski dla tych dusz.

Odpowiedziałam: Jezu, nie wiem, jak tę nowennę odprawiać i jakie dusze wpierw wprowadzić w najlitościwsze Serce Twoje. – I odpowiedział mi Jezus, że powie mi na każdy dzień, jakie mam dusze wprowadzić w Serce Jego." 

Dzienniczek 1209

 

Maj 2024

25 maj

Cały dzień
Pielgrzymka rodzin Domowego Kościoła do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu